Obchodné Podmienky Avalon IT

Všeobecné obchodné podmienky

I.

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu s názvom https://www.preskolu.sk/shop/ (ďalej len „obchodné podmienky“) platia pre nákup na webstránke internetového obchodu https://www.preskolu.sk/shop/ (ďalej iba „elektronický obchod“), ktorý prevádzkuje obchodná spoločnosť Avalon IT s.r.o., so sídlom Študentská 269/16, 040 01 Košice-Sever, IČO 31 677 711, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, odd. Sro, vl.č. 3523/V, č +421 948 233 221, email: info@avalonit.sk (ďalej len „predávajúci“).
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, a to na jednej strane kupujúceho, pričom kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ alebo iná právnická osoba alebo škola alebo školské zariadenie alebo tiež orgán verejnej moci a na strane druhej predávajúceho, pričom predávajúcim je dodávateľ tovarov a služieb, ktoré prostredníctvom elektronického obchodu uzatvoria kúpnu zmluvu na tovar zakúpený prostredníctvom elektronického obchodu.
 3. Spotrebiteľom je len fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Podnikateľom sa rozumie najmä osoba zapísaná v obchodnom registri, alebo osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, alebo osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, alebo osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 4. Iná právnická osoba je právnická osoba zapísaná v inom ako obchodnom alebo živnostenskom registri, ktorá súčasne nie je podnikateľom ani spotrebiteľom (spotrebiteľom je len fyzická osoba), najmä, ale nie len, občianske združenie a súčasne nie je v zmysle týchto obchodných podmienok ani škola, školské zariadenie ani orgán verejnej moci. Ak to vyplýva z § 261 Obchodného zákonníka SR môže sa považovať za subjekt verejného práva.
 5. Škola je právnická osoba, ktorá je ako výchovno-vzdelávacia inštitúcia zriadená podľa osobitného predpisu, alebo ktorá tvorí sústavu škôl podľa osobitného predpisu. Škola nie je spotrebiteľom ani podnikateľom a na účely týchto obchodných podmienok sa považuje za subjekt verejného práva podľa § 261 Obchodného zákonníka SR.
 6. Školské zariadenie je právnická osoba, ktorá je zriadené podľa osobitného predpisu, a ktoré tvorí sústavu školských zariadení podľa osobitného predpisu. Školské zariadenie nie je spotrebiteľom ani podnikateľom a na účely týchto obchodných podmienok sa považuje za subjekt verejného práva podľa § 261 Obchodného zákonníka SR.
 7. Orgán verejnej moci je právnická osoba, ktorá vykonáva svoju činnosť ako povinnosť alebo ako kompetenciu v zmysle zákona a je zriadená podľa osobitného predpisu k trvalému a opakujúcemu sa výkonu činnosti, najmä, ale nie len obec, štátny orgán, VÚC, mestská časť. Orgán verejnej moci nie je spotrebiteľom ani podnikateľom a na účely týchto obchodných podmienok sa považuje za subjekt verejného práva podľa § 261 Obchodného zákonníka SR.
 8. Predávajúci zverejňuje v elektronickom obchode zoznam tovarov, ktoré ponúka na predaj kupujúcemu a umožňuje kupujúcemu tovary objednávať prostredníctvom webstránky tohto elektronického obchodu. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú výlučne na nákup v elektronickom obchode predávajúceho.
 9. Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou akejkoľvek kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od obchodných podmienok, osobitné ustanovenia kúpnej zmluvy majú vždy prednosť pred obchodnými podmienkami. Kupujúci prostredníctvom tzv. zaškrtávacieho políčka v procese uzatvárania kúpnej zmluvy cez elektronický obchod a odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so znením obchodných podmienok, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí, a je si vedomý skutočnosti, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi ním a predávajúcim.
 10. Dohľad nad predajom tovaru a poskytovaním služby prepravy tovaru predávajúcim, vrátane predaja prostredníctvom elektronického obchodu, vykonáva:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1
Odbor výkonu dozoru

ke@soi.sk
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55

II.

Informácie o tovare a cene

 1. Informácie o tovare alebo službách uvedené v elektronickom obchode sú čerpané z informačnej databázy predávajúceho a verejne prístupných zdrojov ostatných výrobcov ponúkaného tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že obrázky zobrazené pri výrobku sú len ilustračné.
 2. Kúpna cena za tovar alebo cena za poskytnutie služby je uvedená výlučne za konkrétny tovar alebo službu.
 3. Všetky prípadné akciové ceny tovarov a služieb uverejnených v elektronickom obchode platia iba do tam uvedeného času, alebo do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare alebo službe nie je uvedené inak.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru alebo služby uvedenú v ponuke predávajúceho. Zmena ceny tovaru alebo služby sa nevzťahuje na zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru alebo poskytnutiu služby. Rozhodujúca je kúpna cena tovaru alebo služby uvedená predávajúcim v zaslanom potvrdzovacom emaily predávajúceho s predmetom „[preskolu.sk]: Vaša objednávka bola prijatá!“ po zrealizovaní objednávky. Iba ak je táto kúpna cena vyššia ako kúpna cena uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase objednávky tovaru zo strany kupujúceho, elektronická správa s predmetom „[preskolu.sk]: Vaša objednávka bola prijatá!“ sa považuje za návrh predávajúceho uzatvoriť zmluvu s vyššou cenou, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť (e-mail), aby došlo k platnému uzatvoreniu zmluvy. Za potvrdenie sa považuje aj úhrada predávajúcim navrhnutá nová cena tovaru alebo služby. To neplatí ak je kupujúcim spotrebiteľ. Pre spotrebiteľa je rozhodujúca cena tovaru alebo služby, ktorá je uvedená na webovom sídla predávajúceho v objednávkovom procese pred odoslaním objednávky, teda pred stlačením tlačidla „objednávam s povinnosťou platby“.
 5. Prípadné zľavy z ceny tovaru alebo služby poskytnutej predávajúcim kupujúcemu sa nedajú vzájomne kombinovať, pokiaľ to nie je výslovne uvedené.

III.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Objednávka kupujúceho vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára nachádzajúceho sa v elektronickom obchode predávajúceho sa považuje za záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Objednávka kupujúceho, ktorá neobsahuje všetky požadované údaje, nie je záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, a predávajúci nebude povinný takúto neúplnú objednávku kupujúceho akceptovať. Predávajúci môže, nie je však povinný, požiadať kupujúceho o doplnenie chýbajúcich údajov v objednávke. Emailová adresa kupujúceho zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle §2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej aj „zákon č. 102/2014 Z. z.“).
 2. Po doručení objednávky predávajúcemu bude kupujúcemu na ním uvedenú elektronickú adresu (e-mail) zaslané Potvrdenie objednávky.
 3. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú záväzným akceptovaním návrhu (objednávky) na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim. Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim sa rozumie doručenie elektronickej správy s predmetom „[preskolu.sk]: Vaša objednávka bola prijatá!“ na e-mailovú adresu kupujúceho.
 4. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru alebo služby, údaje o kúpnej cene tovaru alebo služby, dodacej lehote, miesto dodania tovaru alebo služby, údaje o preprave tovaru vrátane ceny prepravy, údaje o spôsobe platby, údaje o predávajúcom a údaje o kupujúcom, prípadne ďalšie potrebné údaje.
 5. Obsah záväznej akceptácie objednávky sa nemôže odchýliť od objednávky kupujúceho, okrem prípadu, ak sa predávajúci a kupujúci dohodli inak a okrem odlišných údajov predpokladaných týmito obchodnými podmienkami. Obsah záväznej akceptácie objednávky predstavuje kúpnu zmluvu medzi predávajúcim a kupujúcim. Obsah záväznej akceptácie objednávky bude kupujúcemu vždy zaslaný e-mailom. V prípade, ak kupujúci zistí v záväznej akceptácii objednávky chyby alebo iné nezrovnalosti, je kupujúci povinný o tejto skutočnosti informovať predávajúceho e-mailom najneskôr pred oznámením predávajúceho o expedícií zakúpeného tovaru. V opačnom prípade sa bude mať za to, že obsah kúpnej zmluvy je daný záväznou akceptáciou objednávky.
 6. Zmluva je účinná odo dňa uhradenia ceny za objednaný tovar alebo službu. Cena za tovar alebo službu sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na správny bankový účet predávajúceho vo výške podľa uzatvorenej zmluvy. V prípade, ak nedôjde k uhradeniu kúpnej ceny zo strany kupujúceho riadne a v lehote podľa zaslanej zálohovej faktúry, tak sa uzatvorená zmluva automaticky od začiatku zrušuje.
 7. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že objednávka niektorých služieb si vyžaduje pred vystavením cenovej ponuky bližšiu špecifikáciu požadovanej služby prípadne osobnú obhliadku technickým pracovníkom predávajúceho, a teda v týchto prípadoch objednávania služieb v objednávkovom procese po stlačení tlačidla „Vyžiadať ponuku na mieru“ bude po zhodnotení všetkých špecifikácií predávajúcim zaslaná kupujúcemu záväzná cenová ponuka, ktorú bude kupujúci povinný písomne emailom potvrdiť, čo sa bude považovať za moment uzatvorenia zmluvy. V prípade, ak kupujúci zaslanú záväznú ponuku nepotvrdí do 15 kalendárnych dní, pripadne potvrdí s výhradou, tak zaslaná cenová ponuka sa týmto automaticky zrušuje.

IV.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, odstúpenie od zmluvy a všetky veci s tým spojené sa v plnom rozsahu spravujú ustanoveniami § 7 až 10 zákona č. 102/2014 Z. z.
 2. Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy, spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
 3. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou prepravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a. tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

4. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je najmä:

a. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

c. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

d. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

e. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

f. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

g. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

6. Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy sa v plnom rozsahu spravuje § 8 zákona číslo 102/2014 Z. z. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

7. Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámením o odstúpení :

a. zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla/miesta podnikania predávajúceho alebo

b. zaslaným elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu pre vybavovanie objednávok, a to info@avalonit.sk.

8. Povinnosti predávajúceho a spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy sa v plnom rozsahu spravujú § 9 a 10 zákona číslo 102/2014 Z. z.

9. Vzhľadom na to, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si predávajúci a spotrebiteľ všetky vzájomne prijaté plnenia.

10. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

11. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si predávajúci a spotrebiteľ všetky vzájomne prijaté plnenia. Spotrebiteľ spolu s vráteným tovarom musí predložiť doklad o kúpe tovaru. Spotrebiteľ je povinný tovar pri ktorom odstupuje od zmluvy vrátiť predávajúcemu späť neotvorený, nepoužitý, nepoškodený, kompletný v stave v akom mu bol dodaný (vrátane príbalového letáku a pod.), a v pôvodnom obale.

12. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

13. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, ale v zmysle zákona a týchto obchodných podmienok sa na neho vzťahuje možnosť od zmluvy odstúpiť, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody vzniknuté predávajúcemu. Predávajúci je oprávnený jednostranným úkonom započítať svoju pohľadávku z nároku na náhradu škody voči pohľadávke spotrebiteľa z nároku na vrátenie kúpnej ceny, čo kupujúci výslovne berie na vedomie.

14. Predávajúci odporúča spotrebiteľovi tovar poistiť v súvislosti s jeho vrátením. Predávajúci nepreberá zásielky na dobierku. Predávajúci kúpnu cenu za tovar vráti spotrebiteľovi najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

15. Formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí prílohu obchodných podmienok a nachádza sa aj na webstránke elektronického obchodu.

16. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

17. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj:

a. ak kupujúci riadne a včas neuhradí celkovú cenu,

b. ak kupujúci riadne a včas neprevezme dodaný tovar alebo tovar pripravený na osobný odber.

18. Predávajúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámením o odstúpení:

a. doporučenou poštou na adresu trvalého bydliska (sídla) kupujúceho alebo

b. elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu kupujúceho.

19. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy po začatí poskytovania služby predávajúcim, tak kupujúci má nárok na vrátenie iba pomernej časti ceny za služby za obdobie počas ktorého už kupujúcemu nebola služba poskytnutá.

20. Ak kupujúci z akéhokoľvek dôvodu nezačne čerpať riadne zabezpečené služby, alebo ak ich na základe vlastného rozhodnutia vyčerpá len čiastočne, nemá nárok na finančnú náhradu.

21. Spotrebiteľ súhlasí s tým, že stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, ak k úplnému poskytnutiu služby došlo ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu.

22. Body 1. až 14. a 19. až 21. tohto článku obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, t.j. nepoužijú sa v prípade, ak je kupujúcim podnikateľ alebo ak kupujúci nie je spotrebiteľ. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy podľa tohto článku obchodných podmienok. Kupujúci, ktorý je podnikateľ alebo subjekt verejného práva definovaný vyššie podľa týchto obchodných podmienok je oprávnený odstúpiť od zmluvy len v súlade s Obchodným zákonníkom SR, alebo, ak ide o inú právnickú osobu podľa týchto obchodných podmienok primerane podľa Občianskeho zákonníka, ak nejde aj o subjekt verejného práva.

V.

Platobné podmienky

 1. Kúpnu cenu za tovar, prípadne cenu za dopravu (ďalej aj ako „celková cena“), je kupujúci povinný uhradiť bezhotovostne bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho na základe vystavenej zálohovej faktúry pred dodaním tovaru.
 2. Cenu za poskytnuté služby je predávajúci povinný uhradiť spôsobom, ktorý bude osobitne dohodnutý medzi kupujúcim a predávajúcim.
 3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu tovaru alebo cenu služby bezhotovostným prevodom, za deň úhrady kúpnej ceny tovaru alebo ceny služby sa považuje deň, keď bola celá kúpna cena tovaru alebo cena služby pripísaná na účet predávajúceho.
 4. Ak kupujúci, pri zvolení si spôsobu úhrady celkovej ceny tovaru pred prevzatím tovaru, alebo úhrady celkovej ceny služby pred jej poskytnutím, neuhradí celkovú cenu do 14 dní od potvrdenia objednávky (vystavenia zálohovej faktúry), nie je predávajúci povinný kupujúcemu tovar vydať alebo poskytnúť službu a týmto konaním sa predávajúci nedostane do omeškania s dodaním tovaru alebo poskytnutím služby. Navyše ide o dôvod na odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho v zmysle bodu 17 článku IV. obchodných podmienok.

VI.

Osobitné podmienky úhrady pre vybrané subjekty

 1. Vybranými subjektmi, ktoré majú podľa týchto obchodných podmienok umožnené niektoré osobitné podmienky úhrady, sú školy, školské zariadenia alebo orgán verejnej moci vtedy, ak ide o nákup tovaru alebo služby pre školu alebo školské zariadenie (ďalej len ako „vybrané subjekty“).
 2. Výhradne tieto vybrané subjekty majú v objednávkovom procese možnosť zvoliť si spôsob platby „Platba na faktúru“, kedy povinnosť platby pre vybrané subjekty v tomto prípade vzniká až po dodaní tovaru alebo služby a vystavení riadnej faktúry za predmetný tovar alebo služby.
 3. Ak elektronický obchod technicky umožní vykonať objednávku tovaru alebo služby aj kupujúcemu, ktorý nie je vybraným subjektom podľa týchto obchodných podmienok, predávajúci si vyhradzuje právo túto objednávku už nepotvrdiť a neakceptovať objednávku záväzným akceptovaním návrhu (objednávky) na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim, čo oznámi kupujúcim odmietnutím návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy pre nesplnenie obchodných podmienok. Ak ale v takom prípade však systém automaticky odošle kupujúcemu potvrdenie objednávky, predávajúci oznámi kupujúcemu, že v zmysle obchodných podmienok má právo odmietnuť uzavretie kúpnej zmluvy napriek tomu, že systém technicky objednávku prijal a kupujúceho môže požiadať o úhradu podľa obchodných podmienok pre iné ako vybrané subjekty. Ak kupujúci však úhradu tovaru alebo služby odmietne, predávajúci má právo odstúpiť od takejto zmluvy pre nesplnenie obchodných podmienok.

VII.

Podmienky dodania tovaru

 1. Informácia o orientačnej dostupnosti tovaru alebo služby je uvedená v elektronickom obchode pri každom jednotlivom tovare alebo službe. Informácia o aktuálnej obvyklej dodacej dobe, ktorá je pre predávajúceho záväzná je kupujúcemu zaslaná v potvrdení objednávky, ktorú kupujúci obdŕžal emailom. V prípade ak objednaný tovar nie je skladom, tak predávajúci informuje kupujúceho o aktuálnej obvyklej dodacej dobe, ktorá je pre predávajúceho záväzná.
 2. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak sa predávajúci a kupujúci v zmluve o poskytnutí služby nedohodli inak, tak predávajúci je povinný dodať kupujúcemu službu v termíne, ktorý si kupujúci u predávajúceho objednal. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať tovar v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal tovar v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá tovar ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 3. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať tovar alebo službu v lehote podľa druhej vety predchádzajúceho bodu, kupujúci ho vyzve, aby dodal službu v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Predávajúci si vyhradzuje právo poskytnúť kupujúcemu náhradný termín dodania tovaru alebo poskytnutia služby, ak v termíne určenom kupujúcim podľa predchádzajúcej vety nie je možné službu dodatočne poskytnúť.
 4. Kupujúci si môže zvoliť z nasledujúcich spôsobov doručenia tovaru:

a. Osobné doručenie predávajúcim, a to technickým pracovníkom priamo pri montáži/servise, ak je objednaná aj montáž/servis tovaru,

b. doručenie tovaru poštou alebo prepravnou spoločnosťou, ak takáto možnosť voľby bude pri formulárovej objednávke tovaru kupujúcemu umožnená,

c. osobným odberom priamo na prevádzke predávajúceho, ak takáto možnosť voľby bude pri formulárovej objednávke tovaru kupujúcemu umožnená, a to na adrese, ktorá je uvedená v elektronickom obchode ako adresa na prevzatie tovaru alebo pri objednávkovom procese.

5. Cenu dopravy je uvedená v objednávkovom procese.

6. Predávajúci bude kupujúceho informovať o dodaní tovaru najneskôr deň pred jeho dodaním.

7. Predávajúci je oprávnený dodať tovar pred dohodnutým termínom dodania tovaru, ak s tým kupujúci súhlasí.

8. Miesto dodania tovaru je miesto dohodnuté v kúpnej zmluve.

9. Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

10. Ak predávajúci splnil svoju povinnosť dodať tovar v súlade týmto článkom obchodných podmienok, je kupujúci povinný tovar prevziať osobne a potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom na doklade o prevzatí tovaru.

11. Pokiaľ tieto povinnosti nemôže kupujúci splniť osobne, je povinný:

a. informovať predávajúceho,

b. dohodnúť s predávajúcim náhradný termín doručenia tovaru alebo určiť náhradnú osobu, ktorá prevezme tovar v mene a za kupujúceho.

12. Kupujúci sa zaväzuje pred prebratím tovaru skontrolovať celistvosť balenia tovaru a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.

13. Kupujúci je oprávnený tovar neprevziať/odmietnuť, len ak zistí, že:

a. obal tovaru je vážne poškodený a možno predpokladať, že došlo aj k poškodeniu vnútorného obsahu alebo,

b. tovar nie je kompletný alebo,

c. tovar hoci zabalený zjavne nezodpovedá predmetu kúpnej zmluvy za podmienky, že uvedie dôvody odmietnutia do preberacieho protokolu.

Kupujúci je tiež povinný bezodkladne informovať predávajúceho elektronickou správou na adresu pre vybavovanie objednávok.

 1. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú poštou alebo prepravnou službou, prípadne tiež len udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar, ako aj jeho obal, pri jeho prevzatí potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu pri osobnom odbere alebo priamo prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí prepravca.
 2. Pokiaľ kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodaný tovar prostredníctvom prepravcu alebo kupujúci neprevezme tovar uložený na odbernom mieste (pri osobnom odbere), má predávajúci nárok na náhradu vzniknutej škody (napr. nárok na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s doručovaním tovaru).
 3. Faktúra (daňový doklad) je zaslaná kupujúcemu v elektronickej forme e-mailom najneskôr do 15 dní od doručenia tovaru.

VIII.

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

IX.

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

 1. Predávajúci je povinný poskytnúť služby v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí služieb, t.j. v požadovanom rozsahu, dohodnutým spôsobom a v dohodnutom čase.
 2. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, predávajúci poskytuje na dodávaný tovar záručnú dobu, ktorá je 24 mesiacov, počas ktorej bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru. Faktúra za tovar, resp. príjmový pokladničný doklad slúži zároveň ako záručný list. Pri osobitných druhoch tovarov, ktorých charakter to umožňuje je záručná doba upravená odlišne od všeobecnej záručnej doby uvedenej v prvej vete tohto bodu. Táto odlišná záručná doba je buď uvedená v informáciách pri každom jednotlivom tovare, alebo je uvedená priamo na tovare alebo dokladoch k tovaru.
 3. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý sa rýchlo kazí. Ak je na tovare alebo obale tovaru vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Pri tovare s minimálnym dátumom trvanlivosti alebo lehoty na použitie je záručná doba platná len do tohto dátumu, ktorý je aj vyznačený na tovare alebo obale tovaru.
 4. Kupujúci je povinný bezodkladne po prijatí objednávky skontrolovať dodaný tovar, najmä či bol dodaný kompletný a nepoškodený.
 5. Zodpovednosť za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, nevzniká, ak vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare po jeho prevzatí kupujúcim, alebo vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci najmä :

a. stratou pokladničného dokladu alebo faktúry umožňujúcej identifikovať oprávnenosť uplatnenia nárokov z vád,

b. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru (najmä ak je poškodený obal),

c. uplynutím záručnej doby tovaru, minimálnej doby trvanlivosti alebo lehoty na použitie,

d. mechanickým poškodením tovaru,

e. zmenou tovaru, ku ktorej došlo v dôsledku jeho opotrebovania alebo použitia,

f. poškodením tovaru pri preprave vlastným dopravným prostriedkom,

g. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chladom, teplom alebo chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

h. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

i. nesprávnym zaobchádzaním s tovarom najmä v rozpore s návodom na použitie,

j. nesprávnym uskladnením tovaru, v rozpore s návodom na použitie alebo týmito obchodnými podmienkami,

k. nesprávnym použitím tovaru,

l. používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

m. poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami.

6. Spotrebiteľ si môže uplatniť reklamáciu na adrese sídla predávajúceho. Kupujúci je oprávnený doručiť tovar určený na reklamáciu tiež priamo do servisného strediska predávajúceho na adresu Chrastné 36, 044 44 Chrastné, Slovenská republika alebo taktiež inú adresu, ktorá je uvedená v elektronickom obchode. Predávajúci v záujme rýchlosti vybavenia reklamácie odporúča zasielať priadne osobne doručiť tovar určený na reklamáciu do jeho servisného strediska.

7. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu je zároveň povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie :

a. ihneď,

b. v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,

c. v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví :

a. ihneď,

b. v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr;

c. vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

8. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia a kópiu dokladu o vybavení reklamácie.

9. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

10. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

11. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

12. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

13. Práva zo zodpovednosti za záručné vady zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

14. Pokiaľ sa jedná o vadu odstrániteľnú, a nedôjde k inej dohode bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

a. predávajúci vadu odstráni, a to bez zbytočného odkladu,

b. predávajúci vadný tovar vymení za nový,

c. alebo poskytne novú službu, ak sa vada týka poskytnutej služby.

15. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Predávajúci môže vybaviť reklamáciu:

a. výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov,

b. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, uzatvorí reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

16. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len k popisu vady uvedenej kupujúcim.

17. Reklamácie sa vybavujú výhradne na adrese sídla predávajúceho.

18. Reklamácia musí byť podaná písomne (pošta, kuriér), emailom alebo online (vyplnením a odoslaním Reklamačného formuláru). Za účelom urýchlenia vybavenia reklamácie sa odporúča, aby kupujúci zaslal fotodokumentáciu reklamovanej vady tovaru spolu s uplatnením reklamácie, ak je to potrebné vzhľadom na vadu.

19. V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu tovaru. V prípade prepravy krehkého tovaru, odporúčame označiť zásielku príslušnými symbolmi.

20. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, predávajúci tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

21. Náklady spojené s reklamačným konaním:

a. v prípade oprávnenej reklamácie tovaru nesie všetky náklady s tým spojené predávajúci,

b. v prípade neoprávnenej reklamácie tovaru je predávajúci oprávnený požadovať náhradu všetkých preukázateľne vynaložených nákladov, ktoré jej vznikli v súvislosti s ňou v súlade s platnými právnymi predpismi.

22. Na darčeky k tovaru nemožno uplatniť reklamáciu.

23. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou prepravcu alebo poškodenie tovaru zavinené prepravcom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u prepravcu. Poškodený tovar kupujúci od prepravcu neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

24. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi prepravcu, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

25. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

26. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

27. Kupujúci – spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci – spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci – spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

28. Body 7. až 12. a 14. až 15. a 25. až 27 tohto článku obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, t.j. nepoužijú sa v prípade, ak je kupujúcim podnikateľ alebo ak kupujúci nie je spotrebiteľ. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom alebo kupujúci, ktorý je podnikateľ alebo subjekt verejného práva definovaný vyššie podľa týchto obchodných podmienok je oprávnený uplatniť nároky z vád tovaru, avšak pri nárokoch kupujúceho z vád tovaru sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka SR o kúpnej zmluve, alebo ak ide o inú právnickú osobu podľa týchto obchodných podmienok primerane podľa Občianskeho zákonníka, ak nejde aj o subjekt verejného práva.

X.

Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci spracováva slobodne poskytnuté osobné údaje kupujúceho v rozsahu údajov uvedených v objednávke, najmä meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, email, telefónne číslo.
 2. Spracovanie týchto osobných údajov sa vykonáva za účelom riadneho poskytovania služieb predávajúceho kupujúcemu, k plneniu kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom elektronického obchodu medzi predávajúcim a kupujúcim ako zákazníkom, pred uzatvorením tejto kúpnej zmluvy k zodpovedaniu otázok kupujúceho, súvisiacich s poskytovaním služieb predávajúceho a na technickú administráciu, nevyhnutnú pre správne poskytovanie služieb predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to všetko na právnom základe plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci ako dotknutá osoba. Osobné údaje kupujúceho spracováva predávajúci len počas trvania účelu, na ktorý predávajúci osobné údaje kupujúceho získal.
 3. Kupujúci zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je kupujúci povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť predávajúcemu.
 4. V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, po podaní námietky alebo po splnení účelu spracovania osobných údajov predávajúci bezodkladne vymaže tieto osobné údaje.
 5. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR), resp. v zákone č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, má kupujúci ako dotknutá osoba (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, (vi) právo na prenosnosť údajov, (vii) právo podať sťažnosť na Úradu na ochranu osobných údajov SR, pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou. Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 12 až 22 GDPR.
 6. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.
 7. Predávajúci poskytuje osobné údaje kupujúceho najmä nasledovným subjektom:

Slovenská pošta, a.s.
Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36 631 124
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č. 803/S

TOPTRANS EU, a.s.
Sídlo: Na Priehon 50 949 05 Nitra
IČO: 36703923
Zapísaná v Obchodnom registry Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 10363/N

Slovak Parcel Service s.r.o.
Sídlo: Senecká cesta 1 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zapísaná v Obchodnom registry Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 3215/B

DSV Slovakia, s.r.o.
Sídlo: Diaľničná 6 903 01 Senec
Zapísaná v Obchodnom registry Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 18248/B

 1. Kupujúceho osobné údaje môžu byť poskytnuté aj inej tretej osobe, ak je to nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy alebo ak na takéto poskytnutie poskytol výslovný súhlas. V rámci spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje poskytované zmluvným poskytovateľom služieb predávajúceho, ako napr. poskytovateľ logistických služieb, prepravca, banky a pod. Údaje môžu byť poskytovateľmi služieb použité výhradne na účely plnenia kúpnej zmluvy.

XI.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť oznámenia zmeny obchodných podmienok sa považuje za splnenú jej zverejnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho postúpiť svoju pohľadávku voči predávajúcemu vyplývajúcu z tejto zmluvy na tretie osoby.
 3. Všetky záväzkové vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 4. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky. V prípade, ak je kupujúci podnikateľ alebo subjekt verejného práva definovaný vyššie podľa týchto obchodných podmienok, tak na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka, alebo ak ide o inú právnickú osobu podľa týchto obchodných podmienok primerane podľa Občianskeho zákonníka, ak nejde aj o subjekt verejného práva.
 5. Neplatnosť alebo nevymáhateľnosť niektorého ustanovenia obchodných podmienok neovplyvní platnosť alebo vymáhateľnosť akéhokoľvek iného ustanovenia obchodných podmienok, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné od ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok.
 6. Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 28.09.2023 a rušia predchádzajúce znenia obchodných podmienok.

Príloha – Formulár na odstúpenie od zmluvy – spotrebiteľom

 

uveďte Vaše meno a priezvisko, adresu (vrátane ulice, čísla, PSČ a názvu obce/mesta), email, telefóne číslo

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Avalon IT s.r.o.

Študentská 269/16

Košice 04001

 

Vec: Odstúpenie od zmluvy

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:
vypíšte zoznam tovaru alebo aspoň číslo objednávky a číslo faktúry, na základe ktorých Vám bol tovar doručený

Dátum objednania tovaru: vypíšte dátum objednávky

Dátum prijatia tovaru: vypíšte dátum, kedy Vám bol tovar doručený

Dôvod odstúpenia od zmluvy:  nie je povinnosťou spotrebiteľa ho uvádzať, avšak jeho dobrovoľným vyplnením nám môžete pomôcť k zlepšeniu našich služieb

Peňažné prostriedky žiadam vrátiť na číslo účtu: uveďte prosím Vaše číslo účtu, bankové spojenie: názov banky

Dátum: doplňte dátum

S pozdravom

Váš podpis

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Našu ponuku sme tvorili kúsok po kúsku tak aby sme dokázali vytvoriť jeden fungujúci ucelený komplex u každého zákazníka.

0
  0
  Vás košík
  Košík je prázdnySpäť do obchodu
  Scroll to Top